فرم عضویت کلوپ ها

فرم های عضویت کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران

کلوپ استخرداران ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

کلوپ پیشکسوتان ورزشهای آبی ایران

فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

 کلوپ شنای ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Swimming

 کلوپ غواصی ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Diving

کلوپ نجات غریق ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Life Gourd

 کلوپ ماساژ ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Massage