اعضاء کلوپ های ورزشهای آبی

اسامی اعضاء کلوپ های

اسامی اعضای کلوپ پیشکسوتان

اسامی اعضای کلوپ استخرداران ایران

اسامی اعضای کلوپ شنای ایران

اسامی اعضای کلوپ ماساژ ایران

به زودی لیست جدید اسامی اعضاء کلوپ
با سطح دسترسی برای شما عزیزان همراه
و دوستداران ورزشهای آبی ارائه خواهد شد.

فرم عضویت کلوپ ها

فرم های عضویت کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران

کلوپ استخرداران ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

کلوپ پیشکسوتان ورزشهای آبی ایران

فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

 کلوپ شنای ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Swimming

 کلوپ غواصی ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Diving

کلوپ نجات غریق ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Life Gourd

 کلوپ ماساژ ایران

 فرم زیر را تکمیل و به آدرس پستی ارسال فرمائید.

یکساله 95000 تومان

form Club Massage

اعضاء کلوپ های ورزشهای آبی

اسامی اعضاء کلوپ های

اسامی اعضای کلوپ پیشکسوتان

اسامی اعضای کلوپ استخرداران ایران

اسامی اعضای کلوپ شنای ایران

اسامی اعضای کلوپ ماساژ ایران

به زودی لیست جدید اسامی اعضاء کلوپ
با سطح دسترسی برای شما عزیزان همراه
و دوستداران ورزشهای آبی ارائه خواهد شد.

اداره رفاه و پشتیبانی

اداره رفاه و پشتیبانی اعضای کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران
  • صدور کارت عضویت برای اعضاء پس از تکمیل مدارک و تأئید سرپرست هر کلوپ
  • بهره مندی اعضاء کلوپ ها از تخفیفات ویژه اماکن آبی (استخر- پارک آبی – ساحلی)
  • اشتراک نشریات دنیای شنا ورزشهای آبی به صورت نیم بهاء
  • برگزاری تورهای تخصصی گردشگری برای اعضاء هر کلوپ با امکانات ویژه و خانوادگی
  • برگزاری مسابقات برای اعضاء کلوپ ها طبق تقویم ارائه شده از سوی سرپرست کلوپ
  • برخورداری از امکانات تمرین و آمادگی در مناطق مختلف کشور با هماهنگی