لیست اسامی اعضاء کلوپ ها

اسامی اعضاء کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران

اسامی اعضای کلوپ پیشکسوتان ورزشهای آبی ایران

اسامی اعضای کلوپ استخرداران ایران

اسامی اعضای کلوپ شنای ایران

اسامی اعضای کلوپ ماساژ ایران

به زودی لیست جدید اسامی اعضاء کلوپ با سطح دسترسی برای شما عزیزان همراه و دوسداران ورزشهای آبی ارائه خواهد شد.

فرم عضویت کلوپ ها

فرم های عضویت کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران

فرم عضویت کلوپ استخرداران ایران

فرم عضویت کلوپ پیشکسوتان ورزشهای آبی ایران

فرم عضویت کلوپ شنای ایران

form Club Swimming

فرم عضویت کلوپ غواصی ایران

form Club Diving

 

فرم عضویت کلوپ نجات غریق ایران

form Club Life Gourd

 

فرم عضویت کلوپ ماساژ ایران

form Club Massage

لیست اسامی اعضاء کلوپ ها

اسامی اعضاء کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران

اسامی اعضای کلوپ پیشکسوتان ورزشهای آبی ایران

اسامی اعضای کلوپ استخرداران ایران

اسامی اعضای کلوپ شنای ایران

اسامی اعضای کلوپ ماساژ ایران

به زودی لیست جدید اسامی اعضاء کلوپ با سطح دسترسی برای شما عزیزان همراه و دوسداران ورزشهای آبی ارائه خواهد شد.

اداره رفاه و پشتیبانی

اداره رفاه و پشتیبانی اعضای کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران
  • صدور کارت عضویت برای اعضاء پس از تکمیل مدارک و تأئید سرپرست هر کلوپ
  • بهره مندی اعضاء کلوپ ها از تخفیفات ویژه اماکن آبی (استخر- پارک آبی – ساحلی)
  • اشتراک نشریات دنیای شنا ورزشهای آبی به صورت نیم بهاء
  • برگزاری تورهای تخصصی گردشگری برای اعضاء هر کلوپ با امکانات ویژه و خانوادگی
  • برگزاری مسابقات برای اعضاء کلوپ ها طبق تقویم ارائه شده از سوی سرپرست کلوپ
  • برخورداری از امکانات تمرین و آمادگی در مناطق مختلف کشور با هماهنگی